Lingid

EPA ehk Eesti Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.

EITK ehk Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus on 2013. aastal loodud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Kaubandus-Tööstuskoja ühisel initsiatiivil. EITK osutab ettevõtetele suunatud intellektuaalomandit puudutavaid teenuseid (sh teostab endise Patendiinfo Keskuse tegevusi).

PVK ehk Eesti Patendivolinike Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, kes vastava valdkonna kutseühinguna koondab kõiki Eesti patendivolinikke.

TOAK ehk Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel taotleja kaebusi Patendiameti otsuse vaidlustamiseks ning huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vaidlusi huvitatud isiku avalduse alusel.

EAS ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus edendab alates 2000. aastast ettevõtlus- ja regionaalpoliitikat Eestis ning on riikliku ettevõtluse tugisüsteemi üks suuremaid institutsioone, pakkudes ettevõtjatele, teadusasutustele, avalikule ja kolmandale sektorile rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust.

Riigi Teataja on Eesti Vabariigi ametlik võrguväljaanne, kus avaldatakse seadused ja muud õigustloovad aktid, samuti nende kohta käivad Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi otsused, välislepingud ja muud välissuhtlemist käsitlevad aktid, Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse üksikaktid, kohaliku omavalitsuse määrused ning muud dokumendid. Samuti on Riigi Teataja lehele koondatud kohtulahendite otsingud erinevatelt veebilehekülgedelt; on võimalik otsida jõustunud maa- ja ringkonnakohtu lahendeid ning eraldi Riigikohtu veebilehel olevaid lahendeid.

EUIPO ehk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (endine OHIM, Siseturu Ühtlustamise Amet) vastutab Euroopa Liidu kaubamärkide (EUTM) ning Ühenduse disainilahenduste (RCD) registreerimise eest. Tegemist on 1994. aastal asutatud ametliku institutsiooniga, mis asub Alicantes Hispaanias. Alates 2016. aasta märtsist kannab amet nime Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

FICPI ehk Intellektuaalomandi Volinike Rahvusvaheline Föderatsioon on  on 1906. aastal asutatud ülemaailmne organisatsioon, mis tegutseb patendi- ja kaubamärgivolinike huvides. FICPI liikmeskonda kuulub ligi 3800 kõrgelt kvalifitseeritud ja motiveeritud intellektuaalomandi eksperti 86 riigist.

ECTA ehk Euroopa Ühenduse Kaubamärgiassotsiatsioon asutati 1980. aastal. ECTA ühendab intellektuaalomandi õigusega tegelevaid spetsialiste, kusjuures  ECTA liikmed võivad olla nii kaubamärgivolinikud kui ka vastava valdkonnaga tegelevad juristid. ECTA liikmeskonda kuulub 1400 spetsialisti 85 riigist.

INTA ehk Rahvusvaheline Kaubamärgiassotsiatsioon on organisatsioon, kuhu kuulub rohkem kui 5000 kaubamärgiomanikku, spetsialisti ja akadeemikut 190 riigist. INTA asutati 1878. aastal 17 kaupmehe poolt, kes soovisid ühiselt seista kaubamärgiomanike õiguste kaitsmise ning edendamise eest. Ka pärast 135 aastat esindab INTA kaubamärgiomanike huvisid, kujundab avalikku arvamust kaubamärgiõiguse küsimustes ja edendab selle valdkonna spetsialistide professionaalset arengut.

AIPPI ehk Intellektuaalomandi Kaitse Rahvusvaheline Assotsiatsioon asutati 1897. aastal pärast 14 aastat varem toimunud Tööstusomandi kaitse Pariisi Konventsiooni allkirjastamist. AIPPI on apoliitiline mittetulunduslik organisatsioon, mille peakorter asub Šveitsis. AIPPI liikmeskonda kuulub hetkel üle 8000 liikme rohkem kui 100 riigist.

EPI ehk Euroopa Patendiameti kutseliste esindajate instituut on Euroopa patendivolinike erialaselts. EPI asutati Euroopa Patendikonventsiooni (EPC) alusel ning seda juhitakse vastavalt Euroopa Patendiorganisatsiooni administratiivnõukogu kehtestatud regulatsioonile. Kutseliste esindajate instituut on rahvusvaheline mitteriiklik avalik-õiguslik ettevõte, millel on organisatsioonisisene põhimäärus ja eetikakoodeks. Hetkel kuulub EPI-sse 10 000 liiget 38st Euroopa riigist.

WIPO ehk Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon tegutseb 1967. aastast ning selle peakontor on Šveitsis. WIPO missiooniks on edendada intellektuaalomandi objektide (nagu kaubamärgid, disainid, patendid ja autoriõigused) kaitset, kannustada innovatsiooni ja loomingulisust. WIPO-sse kuulub 185 riiki.

EPO ehk Euroopa Patendiorganisatsioon asutati 1977. aastal Euroopa Patendikonventsiooni alusel, mis allkirjastati 1973. aastal Münchenis. EPO on valitsustevaheline organitsioon, mille üle teostab järelevalvet Administratiivnõukogu. Organisatsiooni kuulub 38 riiki.

ICANN ehk Interneti nimede ja numbrite määramise korporatsioon asutati 1998. aastal. ICANN-i vastutusalasse kuuluvad mitmed internetiga seotud ülesanded, mida varasemalt haldas Ameerika Ühendriikide valitus. ICANN on eraõiguslik mittetulundusühing, mille peakorter asub Ameerika Ühendriikides.

Taust-2