Autoriõigused

Autoriõigus on ainuõigus kirjandus-, kunsti- ja teadusteostele, mis tekib originaalse intellektuaalse loomingu tulemusena. Looming peab kaitse tekkimiseks olema väljendatud mingisuguses objektiivses vormis, olles selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või tehnilise vahendi abil. Autoriõigused võivad efektiivselt kaitsta autori õiguseid ning seda isegi pärast autori surma. Oluline on siinkohal täheldada, et autoriks Eesti seaduste mõistes saab olla vaid füüsiline isik. Võimalik on ka ühine autorsus.

Autoriõigused jagunevad autori isiklikeks ja varalisteks õigusteks. Autori isiklikud õigused hõlmavad õigust autorsusele, õigust teose puutumatusele ning õigust teose avalikustamisele. Autori varalisteks õigusteks on näiteks õigus teost reprodutseerida ning levitada. Erinevalt mitmetest teistest intellektuaalomandiga seotud õigustest, ei ole autoriõiguse tekkimiseks Eestis vaja läbida mingeid formaalseid protseduure.

Olulised on ka autoriõigusega kaasnevad õigused. Nimelt, teose esitajal, fonogrammitootjal, televisiooni- ja raadioteenuse osutajal, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või suunab üldsusele varem avaldamata teose, ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, on teatud õigused tema loodud resultaadile.

Taust-2-930